Menter Iaith Conwy

Cefnogi | Darparu | Hyrwyddo

Ein Gwaith

Dod o Hyd i Ni

Hyrwyddo’r Gymraeg

Cyfle i weithio gyda Menter Iaith Conwy

Hoffech chi gyfle i weithio gyda sefydliad sy’n hyrwyddo a datblygu’r defnydd o’r Gymraeg yn Sir Conwy? Swyddog Maes Ardal Arfordirol a Chymorth Gweinyddol (Cyfnod Mamolaeth) Yn gyfrifol am arwain gwaith maes Menter Iaith Conwy yn ardal arfordirol y Sir.Amcan y gwaith...

Cyfle i weithio gyda Menter Iaith Conwy a Meithrinfa Gymraeg Derwen Deg

Hoffech chi gyfle i weithio gyda sefydliad sy’n hyrwyddo a datblygu’r defnydd o’r Gymraeg yn Sir Conwy? Swyddog Datblygu Asedau (cyllidwyd gan Gronfa Gwydnwch Trydydd Sector Cymru Cam 3, a weinyddwyd gan CGGC) Dyma gyfle i weithio ar gynlluniau cyffroes ac arloesol...

Antur Conwy

Mae Haf 2021 wedi bod yn llawn bwrlwm yma ym Menter Iaith Conwy gan ein bod wedi gallu cynnig gweithareddau awyr agored, Antur Conwy, yn rhad ac am ddim i bobl ifanc o hyd a lled y sir. Gyda diolch i Gyngor Conwy am ariannu'r gweithgareddau trwy eu cynllun grant Haf o...

Lawnsio CAMU – Brand Hyrwyddo Busnesau Awyr Agored

Lawnsio CAMU yn swyddogol – 5pm Dydd Llun 5ed Gorffennaf, Dinas Dinlle, Gwynedd Yn dilyn cyfnod anodd iawn i fusnesau’r sector awyr agored oherwydd COVID-19, mae’n bleser gan Fentrau Iaith Gwynedd (Hunaniaith), Bangor, Conwy a Môn lawnsio cynllun CAMU. Ymgyrch yw CAMU...

Datblygu Neuadd yr Hen Fanc

Rydym yn chwilio am syniadau ar sut i ddefnyddio hen neuadd yn nho ein pencadlys ar sgwâr Llanrwst. Eisoes rydym wedi addasu dau lawr cyntaf adeilad hen fanc HSBC yn y dref yn swyddfeydd i Menter Iaith Conwy, Cyfieithu Cymunedol a Mentrau Iaith Cymru yn ogystal â...

Lockdown Rock ar Ras

Ewch i wrando ar gân newydd sbon band ifanc o Ddyffryn Conwy, a recordiwyd yn ystod y cyfnod clo o bedwar cartref gwahanol - o Gonwy i Gaerdydd! Bu’r criw sydd rhwng 13 - 15 mlwydd oed yn cyfarfod yn wythnosol yn adeilad Menter Iaith Conwy ar ddechrau’r flwyddyn, ond...

Addysg Gymraeg – Y Gorau o Ddau Fyd

Gall pob plentyn yn Sir Conwy ddod yn ddwyieithog drwy gael addysg Gymraeg.

Darganfod mwy.