Mentrau Iaith Cymru

Amdanom ni

Beth ydi Menter Iaith?

Corff sy’n gweithio i hyrwyddo a datblygu’r Gymraeg ar lawr gwlad ydi Menter Iaith. Mae yna Fenter Iaith ym mhob sir yng Nghymru bron.

Beth am Fenter Iaith Conwy?

Sefydlwyd Menter Iaith Dinbych-Conwy fel corff gwirfoddol ym 1998 ar sail partneriaeth rhwng Canolfan Iaith Clwyd, Menter Dyffryn Clwyd a Menter Colwyn. Roedd ganddi aelodaeth a phwyllgor llywio (yn cynnwys swyddogion) a threfnwyd gweithgareddau yn unol â’i chyfansoddiad. Roedd rhai o’r aelodau’n unigolion tra bo eraill yn cynrychioli cyrff amrywiol. Penderfynwyd diddymu Menter Iaith Dinbych-Conwy ym mis Medi 2003 er mwyn ffurfio dwy fenter sirol, sef Menter Iaith Conwy a Menter Iaith Dinbych. Y prif reswm dros wahanu oedd twf y Fenter o ran gweithgarwch, cynlluniau a staff. Mae’r drefn newydd wedi galluogi trefn weinyddol well, yn enwedig yn ariannol, oherwydd bod gan y ddwy sir nifer o gynlluniau sirol. Ers sefydlu Menter Iaith Conwy mae nifer y staff wedi cynyddu a’r cyfleusterau wedi gwella.

Aelodau Pwyllgor Menter Iaith Conwy

Cadeirydd – Huw Prys Jones

Ysgrifennydd – Siwan Elenid Jones

Trysorydd – Nia Owen

Eirian Jones

Wyn Jones 

Eryl P Roberts

Nia Owens

Tecwyn Ifan

Ffion Meleri Howarth 

Ian Jenkins 

Annette Evans 

Rhys Dafis 

 

Meirion Davies – Staff

Cwrdd â'r Tîm

Rhannu'r cynnwys hwn