Mentrau Iaith Cymru

Amdanom ni

Beth ydi Menter Iaith?

Corff sy’n gweithio i hyrwyddo a datblygu’r Gymraeg ar lawr gwlad ydi Menter Iaith. Mae yna Fenter Iaith ym mhob sir yng Nghymru bron.

Beth am Fenter Iaith Conwy?

Sefydlwyd Menter Iaith Dinbych-Conwy fel corff gwirfoddol ym 1998 ar sail partneriaeth rhwng Canolfan Iaith Clwyd, Menter Dyffryn Clwyd a Menter Colwyn. Roedd ganddi aelodaeth a phwyllgor llywio (yn cynnwys swyddogion) a threfnwyd gweithgareddau yn unol â’i chyfansoddiad. Roedd rhai o’r aelodau’n unigolion tra bo eraill yn cynrychioli cyrff amrywiol. Penderfynwyd diddymu Menter Iaith Dinbych-Conwy ym mis Medi 2003 er mwyn ffurfio dwy fenter sirol, sef Menter Iaith Conwy a Menter Iaith Dinbych. Y prif reswm dros wahanu oedd twf y Fenter o ran gweithgarwch, cynlluniau a staff. Mae’r drefn newydd wedi galluogi trefn weinyddol well, yn enwedig yn ariannol, oherwydd bod gan y ddwy sir nifer o gynlluniau sirol. Ers sefydlu Menter Iaith Conwy mae nifer y staff wedi cynyddu a’r cyfleusterau wedi gwella.

Cynllun Corfforaethol Menter Iaith Conwy Cyf 2016-2019

Aelodau Pwyllgor Menter Iaith Conwy

Cadeirydd – Huw Prys Jones

 

Ysgrifennydd – Eluned Jones

Eirian Jones – Sector Gwirfoddol

Wyn Jones  – Materion Staffio

Eryl P Roberts – Ardal Wledig

Nia Owens – Ardal y Glannau

Tecwyn Ifan – Heb Bortffolio

Ffion Meleri Howarth – Heb Bortffolio

Ian Jenkins – Heb Bortffolio

 

Meirion Davies – Staff

Cwrdd â'r Tîm

Rhannu'r cynnwys hwn