Mentrau Iaith Cymru

Edrych tuag at groeso mwy Cymraeg i ymwelwyr

Postiwyd Thursday June 23rd, 2022 yng nghategori Dim Categori

Gwella profiad ymwelwyr â Sir Conwy – gan hybu’r iaith a’r diwylliant Cymraeg yr un pryd.

Dyma’r weledigaeth y tu ôl i ymdrechion i roi mwy o amlygrwydd i’r Gymraeg yn niwydiant
twristiaeth y sir.

Mae prosiect ymchwil a gafodd ei sefydlu i edrych ar ffyrdd o gyflawni amcanion o’r fath
wedi lansio ymgynghoriad cynhwysfawr gydag ymwelwyr a busnesau lleol.

Ymysg y cwestiynau a ofynnir iddynt mae beth sydd wedi eu denu i’r ardal ac i ba raddau
maent wedi gweld a chlywed y Gymraeg yn ystod eu harhosiad.

Mae’r ymgynghorwyr twristiaeth ac amgylchedd Arwel Jones ac Ati a Menter Iaith Conwy
wedi cael eu comisiynu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy i wneud y gwaith, a gaiff hefyd
ei ran-gyllido gan Gronfa Adnewyddu Cymunedau Llywodraeth Prydain.

“Rydym yn falch iawn o’r cyfle i gyfrannu at weledigaeth y Cyngor Sir, Creu Conwy, o
ddatblygu model cynaliadwy o dwristiaeth cynaliadwy,”
meddai Meirion Davies, Prif
Weithredwr Menter Iaith Conwy.

“Mae llawer iawn o fusnesau twristiaeth yn y sir eisoes yn gosod esiampl dda yn y defnydd
o’r Gymraeg, a byddwn yn edrych ar ffyrdd o rannu a lledaenu arferion da.

Calonogol iawn hefyd oedd sylwadau a wnaed gan banel o benaethiaid busnesau
twristiaeth wrth Aelodau Seneddol yr wythnos ddiwethaf y dylai’r Gymraeg gael ei gweld fel
mantais ac nid fel bygythiad.”

Holiadur ar gyfer Busnesau:
Eng https://wh1.snapsurveys.com/s.asp?k=165107555169
Cym https://wh1.snapsurveys.com/s.asp?k=165157469666
 
Holiadur ar gyfer ymwelwyr – cyffredinol:
Eng https://wh1.snapsurveys.com/s.asp?k=165105208833
Cym https://wh1.snapsurveys.com/s.asp?k=165157471862
 
Holiadur ar gyfer ymwelwyr sydd yn siarad Cymraeg:
Eng https://wh1.snapsurveys.com/s.asp?k=165120811764
Cym https://wh1.snapsurveys.com/s.asp?k=165157476580 

Holiadur ar gyfer ymwelwyr sydd yn dysgu Cymraeg:
Eng https://wh1.snapsurveys.com/s.asp?k=165107154786
Cym https://wh1.snapsurveys.com/s.asp?k=165157474138

Rhannu'r cynnwys hwn