Galwad am Ymarferwyr Creadigol

Maw 7, 2024 | Uncategorized @cy | 0 comments

Galwad am Ymarferwyr Creadigol

Terfynau Amser y Prosiect: Ebrill 2024 – Tachwedd 2024

Ffi: £3,500 – £7,000

Dyddiad Cau: 12pm, Dydd Mawrth, 2.04.2024

PRIF GYFRIFOLDEBAU

Mae hon yn rhaglen newydd wedi’i hariannu trwy raglen Cysylltu a Ffynnu Cyngor Celfyddydau Cymru, gyda Chyngor Hil Cymru, Menter Iaith Conwy a Venue Cymru yn gweithio mewn partneriaeth.

Mae’r prosiect yn canolbwyntio ar ymchwil weithredu felly bydd angen i chi fod yn hyderus wrth weithio mewn amgylchedd hyblyg sy’n datblygu drwy’r amser, wrth i ni brofi ffyrdd newydd a gwahanol o gyrraedd cynulleidfaoedd a chyfranogwyr newydd.

Ein nod yw penodi Ymarferwyr Creadigol a fydd yn cyfrannu tuag at ddatblygu’r rhaglen a gyrru gweithgareddau ymlaen. Bydd yn rhaid i chi fod wedi ymrwymo i herio “y ffordd mae pethau’n cael eu gwneud” a bod yn agored i edrych ar eich dysgu a’ch datblygiad eich hun wrth i’r rhaglen fynd rhagddi.

Rydym yn chwilio am ymgeiswyr o gymunedau diwylliannol amrywiol a siaradwyr Cymraeg ar gyfer y rolau hyn. Ar gyfer y rôl hon bydd yn rhaid i chi fod yn hyderus yn cyfathrebu yn Saesneg. Bydd yn angenrheidiol i unigolion nad ydynt yn siarad Cymraeg ddysgu/ wella euCymraeg fel rhan o’r rôl hon.

Byddwch angen ymrwymo i hyrwyddo a sicrhau cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant, a chydymffurfio â’r holl ddeddfwriaethau perthnasol.

Rôl Ymarferwyr Creadigol

 • Gweithio ar y cyd â phartneriaid rhaglen, y Cynhyrchydd Creadigol,Ymarferwyr Creadigol eraill a chymunedau sy’n cyfranogi, i gyd-greucyfleoedd perthnasol a chreadigol newydd gyda chymunedau diwylliannol amrywiol a chymunedau Cymraeg. Cynhelir digwyddiadau ym mhob rhan o Gonwy.
 • Dod â’ch profiad eich hunain i’r rhaglen greadigol gan gymryd rhan a rhannu mewn trafodaethau sy’n herio ffyrdd traddodiadol o weithio a dechrau tynnurhwystrau i greu, cyfranogi ac ymgysylltu.
 • Cyfrannu tuag at ddyfeisio dulliau perthnasol newydd o gyrraedd cynulleidfaoedd, cyfranogwyr a phobl greadigol trwy sgwrsio, cydweithio a chyd-greu.
 • Ymrwymo i gyfleoedd i ddatblygu eich dysgeidiaeth a’ch datblygiad proffesiynol eich hun.
 • Cynllunio a chynnal cyfleoedd datblygu ar gyfer pobl ifanc i ganfod llwybrau gyrfaoedd yn y celfyddydau ac o bosibl, cael pobl ifanc i gysgodi eich gwaith.
 • Canfod cyfleoedd posibl ar gyfer dysgu cydweithredol gyda phrosiectau creadigol eraill yng Nghonwy.
 • Gallu sicrhau bod yr holl weithgareddau’n cydymffurfio â deddfwriaeth Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant, y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) a Diogelu a pholisïau partneriaid.
 • Cefnogi i gasglu data monitro perthnasol ar gyfer y prosiect lle bo’n briodol a chymryd rhan mewn gweithgareddau gwerthuso.

Profiad

 • Angerdd ar gyfer y celfyddydau a phrofiad o ddarparu prosiectau cyd-greu gydag ystod eang o gynulleidfaoedd.
 • Profiad o weithio gydag ystod eang o gymunedau a’u cefnogi i wneud dewisiadau ac archwilio eu creadigrwydd a’u diddordebau eu hunain fel cyfranogwyr, pobl greadigol a chynulleidfaoedd.
 • Ymrwymiad amlwg i gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant yn y celfyddydau.
 • Ymrwymiad i ddiogel a dathlu’r Gymraeg a gwella eich gwybodaeth eich hun o’r Gymraeg.
 • Sgiliau cyfathrebu rhagorol.
 • Yn teimlo’n angerddol am eich datblygiad a’ch dysgu eich hun.
 • Dealltwriaeth o ddulliau ymchwil gweithredu – dymunol ond nid yn hanfodol.
 • Yn hyderus i weithio’n hyblyg a helpu i lunio rhaglen ar wahanol gamau dysgu.
 • Sgiliau trefnu cryf.
 • Y gallu i wneud sawl peth ar yr un pryd ac i aros yn ddigynnwrf mewn sefyllfaoedd anodd.
 • Rhaid bod yn ddibynadwy ac yn llawn hunan-gymhelliant, meddu ar agwedd gadarnhaol iawn ac yn aelod da o dîm.
 • Bydd angen i chi gyflawni gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd os cewch gynnig y swydd hon.

I gael rhagor o wybodaeth am y rôl neu’r prosiect cysylltwch â:

Claire Turner, Ymgynghorydd Creadigol:

Ffôn: 07879 426491

E-bost: claire@claireturner.net

Manon Prysor, Cynhyrchydd Creadigol:

Ffôn: 07762 745104

E-bost: manon@theatrprysor.cymru

I wneud cais:

 • cyflwynwch fywgraffiad o’ch profiad celfyddydol a diwylliannol; un ai yn ysgrifenedig neu fel fideo byr (dim mwy na 4 munud), a’ch CV yn datgan yn
 • glir pam eich bod â diddordeb yn y rôl hon;
 • crynodeb o’r rhesymau pam mai chi yw’r unigolyn cywir ar gyfer y rôl ynseiliedig ar y prif gyfrifoldebau a phrofiad.
 • dadansoddiad o’r ffi dros oes y prosiect.
 • Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg neu Saesneg. Gallwch gyflwyno eich cais yn ysgrifenedig neu fel fideo digidol.

Anfonwch eich cais drwy e-bost at Helen Davies : helen.e.davies@venuecymru.co.uk

Bydd y cyfweliadau’n cael eu cynnal ar Ddydd Mawrth, 09.04.24 yn Venue Cymru, Llandudno.

Dogfennau:

Prif Gyfrifoldebau