Mentrau Iaith Cymru

Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy 2019

Postiwyd Friday August 16th, 2019 yng nghategori Newyddion

Er gwaetha’r gwynt a’r glaw, cafwyd wythnos i’w chofio yn Llanrwst wythnos diwethaf. Roedd bwrlwm amlwg i’w weld o gwmpas y dref a’r sir gyfan yn ystod yr wythnosau’n arwain at y Steddfod, a chawson ni ddim ein siomi.

Roedd gan Menter Iaith Conwy stondin ar y cyd â’r Mentrau Iaith, Cymraeg Byd Busnes, Cyngor Tref Llanrwst a John Muier, a bu hi’n wythnos brysur, ond llwyddiannus tu hwnt ar faes y Steddfod, a hefyd o fewn tref Llanrwst.

Bu llu o weithgareddau i blant ar y stondin, fel y gwelwch o’r lluniau isod, gan gynnwys gweithdy iwcaleles, hwyl gyda Magi Ann a Selog, helfa drysor i blant, gweithdy Tant i’r Plant, gan Hefina o Telynnau Tandderwen, a sioe Mewn Cymreiad, Harri Liwt ei Hun, a gafodd ei chomisiynu trwy ein prosiect Dathlu Treftadaeth Llanrwst. Roedd y plant i gyd yn mwynhau, a’r rhieni’n mwynhau cael seibiant ar y soffas! Diolch i Gai Toms hefyd am ddod i’r stondin i ddiddanu’r Eisteddfodwyr ac i hysbysebu ei albwm newydd.

Ynghlwm â chynllun Cymraeg Byd Busnes, a’r Cynllun Awyr Agored, daeth llu o fusnesau draw i’r stondin i arddangos eu gwaith, a dangos sut mae’r Gymraeg yn chwarae rhan allweddol o fewn rhediad eu busnes. Diolch yn fawr i bob un a ddaeth draw i wneud amryw o weithgareddau, roedd cael eich cwmni yn braf!

Bu’r stondin hefyd yn gartref i lansiad nofel arbennig iawn, gan gyn aelod o staff y Mentrau, sef Rebecca Roberts. Mae ei llyfr, Mudferwi, a gafodd ei lawnsio ar y stondin ddydd Mercher diwethaf, bellach ar gael yn eich siop lyfrau lleol.

Mae Eisteddfod 2019 hefyd n nodi dwy flynedd ers i brosiect Cymraeg Byd Busnes ddechrau ledled Cymru, ac fe gynhaliwyd derbyniad i nodi hynny ar faes yr Eisteddfod. Diolch yn fawr i’r siaradwyr; Eluned Morgan AC, Daniela Shlick, Cydlynydd Cymraeg Byd Busnes, Iwan Hywel, Mentrau Iaith a Nicola o gwmni Nico Travel, sydd wedi bod yn cydweithio â Nia Morris, Swyddog CBB Conwy a Sir Ddinbych i ddefnyddio mwy o Gymraeg o fewn ei chwmni trefnu teithiau.

Heb os, uchafbwynt yr wythnos i ni fel Menter Iaith Conwy oedd ein parti pen-blwydd i ddathlu 20 mlynedd o waith y Fenter. Diolch i Meirion Davies, Ioan Talfryn a Huw Prys Jones am siarad am hanes y fenter dros y blynyddoedd, a diolch i bawb am ddod draw i ddathlu gyda ni. Roedd yn braf cael aduniad gyda chyn aelodau staff a chyfarwyddwyr, gan ddathlu gwaith Menter Iaith Conwy dros yr ugain mlynedd diwethaf… ymlaen i’r ugain nesaf!

Diolch i bawb am ei gwneud hi’n wythnos i’w chofio – a phob lwc i Menter Iaith Cered ac i dref Tregaron flwyddyn nesaf. Dani’n edrych ‘mlaen yn barod!

Rhannu'r cynnwys hwn