Lawnsio CAMU – Brand Hyrwyddo Busnesau Awyr Agored

Gorff 1, 2021 | Newyddion | 0 comments

Lawnsio CAMU yn swyddogol – 5pm Dydd Llun 5ed Gorffennaf, Dinas Dinlle, Gwynedd

Yn dilyn cyfnod anodd iawn i fusnesau’r sector awyr agored oherwydd COVID-19, mae’n bleser gan Fentrau Iaith Gwynedd (Hunaniaith), Bangor, Conwy a Môn lawnsio cynllun CAMU.

Ymgyrch yw CAMU i greu brand i gyd hyrwyddo busnesau awyr agored sy’n gallu darparu gwasanaethau trwy gyfrwng y Gymraeg a chynnig profiad Cymreig gwirioneddol i ymwelwyr – gan olrhain ein hanes, enwau llefydd, mytholeg, byd natur a rhoi blas ar y Gymru go iawn.

Cynhelir y lawns ar y ffrynt uwchben y traeth yn Ninas Dinlle, ac fe’i hagorir yn swyddogol am 5pm. Yn ogystal bydd 2 o gwmnïau CAMU – Elfennau Gwyllt a Pellennig – yn darparu gweithdai natur glan y môr i blant a chynnal gwers syrffio i’w haelodau.

Y dilyn cyfnod o dros ddegawd o weithio yn y maes awyr agored, mae Menter Iaith Conwy wedi bod yn ariannu hyfforddiant i ddarpar hyfforddwyr yn y sector awyr agored. Mae wedi ariannu dros 300 o hyfforddwyr dros y cyfnod hwnnw sydd bellach yn gweithio yn y maes neu yn rhedeg busnesau. Mae hyn yn golygu bod canran y siaradwyr Cymraeg sydd bellach, yn gweithio yn y diwydiant wedi cynyddu dipyn i sut oedd hi bymtheg mlynedd yn ôl.
Dywedodd Meirion Davies, Prif Weithredwr, Menter Iaith Conwy:
“Yn ôl yn 2003 dim ond oddeutu 5% o weithlu’r diwydiant yn y Gogledd Orllewin fedrai siarad Cymraeg. Diolch yn rhannol i waith Menter Iaith Conwy, trwy gyllid Cronfa Datblygu Gwledig a chefnogaeth parhaus gan Gronfa Arbrofol Eryri, cododd y ganran i 28% erbyn yn 2011. Ers hynny rydym wedi parhau i hyfforddi a chanolbwyntio ar gymwysterau uwch. Ond mae’r maes yn parhau i dyfu ac rydym yn awyddus iawn i barhau hefo’r gwaith yma.”

Yn ôl Llywela Owain, Uwch Ymgynghorydd Iaith a Chraffu, Menter Iaith Gwynedd (Hunaniaith):
“Fe wyddom ers tua 20 mlynedd bod tan gynrychiolaeth o bobl leol a siaradwyr Cymraeg yn gweithio yn y sector awyr agored yng Ngogledd Orllewin Cymru. Mae’r ymgyrch yma rhwng 4 Menter Iaith a detholiad o fusnesau sector awyr agored yn rhan o’r cynlluniau i geisio mynd i’r afael a hynny. Gyda’r sector awyr agored yn profi’n fwy poblogaidd nag erioed, mae angen sicrhau bod cyfleoedd gwaith newydd sbon ar gael i bobl ifanc lleol dwyieithog sy’n dilyn cyrsiau awyr agored yn ein Hysgolion Uwchradd a Cholegau.
Hefyd, ein gobaith, dros amser, yw gweld nifer mwy o fusnesau ac unigolion yn ymaelodi hefo CAMU wrth iddo ddatblygu ac ymestyn.”

Ychwanegodd Stephen Jones, perchennog cwmni Anelu, “Fel cwmni sy’n gweithio yn yr awyr agored yng Ngwynedd rydym yn croesawu’n fawr yr ymgyrch hwn i godi ymwybyddiaeth a chefnogi busnesau Cymraeg lleol mewn sector lle nad yw’r mwyafrif o ymwelwyr ar hyn o bryd yn cael darlun a phrofiad gwirioneddol Gymreig. Rydym yn awyddus iawn i newid hynny a rhannu stori Cymru gyda phlant a phobl o bob oed sy’n mwynhau’r profiad Cymreig.”

Mae tudalen fesbwc CAMU yn cynnwys manylion llawn holl wasanaethau amrywiol 14 cwmni awyr agored yng Ngwynedd, Conwy a Môn.
Mi fydd gwefan www.camu.cymru yn fyw yn fuan iawn, os hoffwch fwy o wybodaeth, neu i fod yn rhan o CAMU cysylltwch gyda Meirion ar meirion@miconwy.cymru